Skip to main content

台灣藥師公會理事長聯誼會

日期: 
2011-07-31 17:00 - 21:00
   活動名稱:台灣藥師公會理事長聯誼會
   主辦單位:
   協辦單位:
   主  持  人:何榮生
   參與對像:受邀之幹部
   活動日期:2011/07/31
   活動時間:17:00開始
   活動內容:
 
   

時間:100年07月31日(星期日)17:00

地點:松戶日本料理國際宴會館(台中文心路三段135號)

   聯絡人:新北市藥師公會
   電話:(02)2278-3277
   傳真:(02)2278-1062
   電子信箱:tcpa.t67@msa.hinet.net